Regulamin Strony Platforma Izolacji

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona internetowa PlatformaIzolacji.pl, zwana dalej Stroną, działająca pod adresem internetowym www.platformaizolacji.pl, jest własnością Platforma Izolacji Wojciech Paliga, z siedzibą w Bytomiu, ul. Kwiatowa 21, 41-902 Bytom, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL4980144832, REGON: 361328011.

1.2. Adres korespondencyjny:
Platforma Izolacji
ul. Kwiatowa 21
41-902 Bytom

1.3. Regulamin Strony zamieszczony jest na stałe na stronie www.platformaizolacji.pl i jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych odwiedzających stronę internetową, bez obowiązku rejestrowania się.

 

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Stronę są nowe. Główne cechy towaru są opisane w karcie produktu na stronie internetowej www.platformaizolacji.pl - każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) i podane są w polskich złotych.

2.3. Wysyłanie zapytania ofertowego prze stronę www.platformaizolacji.pl nie jest równoznaczne z zakupem. Nie jest także w jakikolwiek sposób zobowiązujące do realizacji zamówienia i opłacenia go.

2.4. Podczas składania zapytania ofertowego nie są pobierane żadne opłaty.

2.5. Składanie zapytania ofertowego przez stronę www.platformaizolacji.pl jest jedynie wstępną deklaracją chęci dokonania zakupu, dodanych do zamówienia, produktów.2.6. Po wysyłaniu zapytania ofertowego przez stronę www.platformaizolacji.pl, w przeciągu 24 h konsultant Strony kontaktuje się z Klientem za pomocą telefonu lub maila, celem przedstawienia kosztów transportu oraz jego zasad. Dopiero po zapoznaniu się z pełnymi kosztami zamówienia, Klient składa za pomocą maila lub telefonu, zamówienie finalne, które wiąże się z obowiązkiem dokonania za nie zapłaty. Po złożeniu zamówienia finalnego, Klient otrzymuje dane do przelewu lub ustala inne formy płatności (gotówka, odbiór na budowie). Jako potwierdzenie złożenia zamówienia finalnego, Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma z dokładną rozpiską wszelkich kosztów.

2.7. Po uiszczeniu opłaty, towar jest wysyłany do Klienta w przeciągu 7 dni roboczych.

 

§3. Terminy realizacji

3.1 Wysyłka / transport
Wysyłkę/transport zamówionych przez Klienta towarów, strony ustalają indywidualnie na podstawie wielkości (ilości) zamówionych produktów. Więcej na podstronie dostawa.

3.2. Dostawa
Przesyłki wysłane nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary dostarczane są przez flotę transportową producenta danego towaru.

 

§4. Opłaty i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę/transport towaru ustalana jest każdorazowo indywidualnie.

4.2. Wysyłki nie łączą się, to znaczy, że każdy typ zamówionego towaru (wełna szklana, wełna mineralna, styropian) dostarczane są osobnym transportem.

4.3. Klient przed potwierdzeniem finalnym zamówienia, dostaje pełen wykaz kosztów związanych z transportem.

4.4. Koszty transportu nie mogą wzrosnąć po ich zatwierdzeniu przez Klienta.

4.5. Wskazane koszty transportu nie posiadają żadnych kosztów ukrytych/dodatkowych.

4.6. Transport każdego z typów zakupionych materiałów następuje za pomocą floty transportowej danego producenta.

4.7. Darmowe Dostawa przysługuje Klientowi w przypadku spełnienia minimum logistycznego opisanego na podstronie dostawa.

 

§5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.
ING BANK ŚLĄSKI
PL 67 1050 1230 1000 0092 0987 5534
Platforma Izolacji Wojciech Paliga

5.2. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze/za pobraniem.

 

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności przedstawiciela przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu składania reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków. Brak dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu zawartości przesyłki może skutkować odmową uznania reklamacji przez Platformę Izolacji

6.2. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że zawartość przesyłki nie zawiera zamówionego towaru lub jest on uszkodzony należy w obecności przedstawiciela przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się z Platformą Izolacji za pomocą maila pod adresem biuro@platformaizolacji.pl

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać w formie pisemnej pocztą na adres:
Platforma Izolacji Wojciech Paliga
ul. Kwiatowa 21
41-902 Bytom
lub elektronicznie na adres: biuro@platformaizolacji.pl

6.3.1. W przypadku reklamacji, dotyczących braku zamówionego towaru lub stwierdzonych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany załączyć do reklamacji wysłanej elektronicznie skan protokołu szkody, i niezależnie od poczty elektronicznej wysłać pocztą oryginał protokołu szkody, o którym mowa w ustępie 6.2. niniejszego paragrafu.

6.4. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu towaru wraz ze szczegółowym opisem przyczyn składania reklamacji.

6.4.1. Platforma Izolacji zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji. W przypadkach konieczności powołania rzeczoznawcy do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji Platforma Izolacji jest zobowiązana do powiadomienia Klienta o tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpływu reklamacji i wskazania orientacyjnego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6.5. W przypadku reklamacji bezzasadnej lub reklamacji wskazującej na uszkodzenia towaru z winy Klienta, towar zostanie odesłany do Klienta, a Klient zostanie obciążony opłatami związanymi z obsługą reklamacji, w szczególności opłatą zwrotu towaru i opłatą z tytułu ewentualnej ekspertyzy wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient otrzymuje na mail. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.

6.6.1. Towar odesłany na skutek złożonej przez Klienta reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może posiadać cech wskazujących m.in. na niewłaściwe użytkowanie / przechowywanie, mechaniczne uszkodzeniu w trakcie użytkowania / przechowywania przez Klienta, oraz cech wskazujących na użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami producenta lub na normalne zużycie na skutek dłuższego użytkowania w przypadku reklamacji. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy towar nie może posiadać żadnych uszkodzeń lub śladów wskazujących na jego użytkowanie i musi zawierać oryginalne opakowanie, znaki towarowe, etykiety i metki producenta, z którymi był dostarczony do Klienta.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie / okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Platformę Izolacji, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Platformy Izolacji. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Platforma Izolacji ma dokonać płatności z tytułu zwróconego przez Klienta towaru. Platforma Izolacji zobowiązana jest do wykonania przedmiotowego przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania  zwróconego towaru.

6.7. Platforma Izolacji nie przyjmuje przesyłek zwracanych w formie za pobraniem.

6.8. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Platforma Izolacji posiada taką możliwość, Klient pokrywa opłaty wysyłki / transportu i ewentualne różnice pomiędzy ceną zakupu towaru zwracanego i towaru wymienianego. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Platformy Izolacji.

6.9. Wymiana towaru na inny towar spośród towarów oferowanych przez Platformę Izolacji jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej.

6.10. W przypadku zwrotu, Klient dokonuje wyboru pomiędzy wymianą, zwrotem gotówki lub obniżeniem ceny.

6.10.1. Zwrot gotówki powinien nastąpić niezwłocznie.

6.10.2. W przypadku wyboru obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć Platformie Izolacji termin na zwrot należności, np. 7 dni roboczych.

6.11. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru.

6.12. Klient, po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, otrzymuje zwrot kosztów najtańszej z możliwych wysyłki na linii Platforma Izolacji-Klient.

 

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Platforma Izolacji dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie były zgodne z rzeczywistym wyglądem towaru. Platforma Izolacji informuje, że podane parametry i właściwości towarów są zgodne z informacją producenta.

 

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Platforma Izolacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów nie są przechowywane w żadnym zbiorze, nie zostają także w żaden sposób rozpowszechnione, czy udostępnione.

8.2. Klient podczas wysyłania zapytania ofertowego podaje jedynie imię, nazwisko, telefon oraz mail. Dane do po zakończeniu transakcji są kasowane.

8.3. Wszelkie inne dane (w tym dane adresowe) klient wysyła dopiero po zaakceptowaniu formy oraz kosztów wysyłki, za pomocą telefonu lub maila. Dane przekazane mailowo, po sfinalizowaniu transakcji, także są kasowane.

 

§9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015 roku.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.platformaizolacji.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z późn. zm.

9.4. Ewentualny spór z Platformą Izolacji wynikający z transakcji konsument może rozwiązać w postępowaniu przed sądem polubownym.