Zwroty i Reklamacje

1.1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności przedstawiciela przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu składania reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków. Brak dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu zawartości przesyłki może skutkować odmową uznania reklamacji przez Platformę Izolacji

1.2. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że zawartość przesyłki nie zawiera zamówionego towaru lub jest on uszkodzony należy w obecności przedstawiciela przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się z Platformą Izolacji za pomocą maila pod adresem biuro@platformaizolacji.pl

1.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać w formie pisemnej pocztą na adres:
Platforma Izolacji Wojciech Paliga
ul. Kwiatowa 21
41-902 Bytom
lub elektronicznie na adres: biuro@platformaizolacji.pl

1.3.1. W przypadku reklamacji, dotyczących braku zamówionego towaru lub stwierdzonych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany załączyć do reklamacji wysłanej elektronicznie skan protokołu szkody, i niezależnie od poczty elektronicznej wysłać pocztą oryginał protokołu szkody, o którym mowa w ustępie 1.2. niniejszego paragrafu.

1.4. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu towaru wraz ze szczegółowym opisem przyczyn składania reklamacji.

1.4.1. Platforma Izolacji zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji. W przypadkach konieczności powołania rzeczoznawcy do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji Platforma Izolacji jest zobowiązana do powiadomienia Klienta o tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpływu reklamacji i wskazania orientacyjnego terminu rozpatrzenia reklamacji.

1.5. W przypadku reklamacji bezzasadnej lub reklamacji wskazującej na uszkodzenia towaru z winy Klienta, towar zostanie odesłany do Klienta, a Klient zostanie obciążony opłatami związanymi z obsługą reklamacji, w szczególności opłatą zwrotu towaru i opłatą z tytułu ewentualnej ekspertyzy wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

1.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient otrzymuje na mail. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.

1.6.1. Towar odesłany na skutek złożonej przez Klienta reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może posiadać cech wskazujących m.in. na niewłaściwe użytkowanie / przechowywanie, mechaniczne uszkodzeniu w trakcie użytkowania / przechowywania przez Klienta, oraz cech wskazujących na użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami producenta lub na normalne zużycie na skutek dłuższego użytkowania w przypadku reklamacji. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy towar nie może posiadać żadnych uszkodzeń lub śladów wskazujących na jego użytkowanie i musi zawierać oryginalne opakowanie, znaki towarowe, etykiety i metki producenta, z którymi był dostarczony do Klienta.

1.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie / okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Platformę Izolacji, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Platformy Izolacji. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Platforma Izolacji ma dokonać płatności z tytułu zwróconego przez Klienta towaru. Platforma Izolacji zobowiązana jest do wykonania przedmiotowego przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

1.7. Platforma Izolacji nie przyjmuje przesyłek zwracanych w formie za pobraniem.

1.8. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Platforma Izolacji posiada taką możliwość, Klient pokrywa opłaty wysyłki / transportu i ewentualne różnice pomiędzy ceną zakupu towaru zwracanego i towaru wymienianego. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Platformy Izolacji.

1.9. Wymiana towaru na inny towar spośród towarów oferowanych przez Platformę Izolacji jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej.

1.10. W przypadku zwrotu, Klient dokonuje wyboru pomiędzy wymianą, zwrotem gotówki lub obniżeniem ceny.

1.10.1. Zwrot gotówki powinien nastąpić niezwłocznie.

1.10.2. W przypadku wyboru obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć Platformie Izolacji termin na zwrot należności, np. 7 dni roboczych.

1.11. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru.

1.12. Klient, po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, otrzymuje zwrot kosztów najtańszej z możliwych wysyłki na linii Platforma Izolacji-Klient.